Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Babette Peters

Inhoudsopgave:
Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van Babette Peters
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Het aanbod
Artikel   5 – De overeenkomst
Artikel   6 – Herroepingsrecht
Artikel   7 – Levering
Artikel   8 – Betaling
Artikel   9 – Klachtenregeling en garantie
Artikel 10 – Geschillen en aansprakelijkheid
Artikel 11 – Privacy

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1 Klant: de natuurlijke persoon die op afstand een overeenkomst aangaat met Babette Peters;
2 Dag: kalenderdag;
3 Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om af te zien van de overeenkomst op afstand;
4 Babette Peters: de rechtspersoon die producten op afstand aan klanten aanbiedt;
5 Overeenkomst: een overeenkomst op afstand waarbij in het kader van een door Babette Peters georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst waarbij uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
6 Algemene Voorwaarden: Algemene Voorwaarden van Babette Peters

Artikel 2 – Identiteit Babette Peters
Vestigingsadres: Babette Peters
E-mail en website: contact@babettepeters.nl
KvK-nummer:74978896

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Babette Peters en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Babette Peters en de klant.
2 De voorwaarden te vinden op de website van www.babettepeters.nl
3 Situaties of onduidelijkheden die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod
1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2 Het aanbod is vrijblijvend. Babette Peters is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3 Het aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.
4 Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
*de prijs (in Nederland inclusief BTW);
*de kosten van verzending
*een verwijzing naar de Algemene Voorwaarden van Babette Peters
*de wijze van betaling en aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
*de termijn voor aanvaarding van het aanbod;
*informatie over garantie.

Artikel 5 – De overeenkomst
1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod.
In geval van opdracht ontvangt de klant een opdrachtbevestiging en wordt de opdracht uitgevoerd.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
1 Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen na ontvangst van het product door de klant.
2 Indien de klant van zijn/haar herroepingsrecht gebruik maakt, zal de klant het product met alle geleverde toebehoren in de originele nieuwstaat en verpakking binnen 14 dagen na ontvangst aan Babette Peters retourneren.
3 De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4 Indien de klant gebruik maakt van zijn/haar herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn/haar rekening.
5 Het reeds door de klant betaalde bedrag, zal Babette Peters zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van het product, terugbetalen.
6 Uitsluiting van het herroepingsrecht geldt voor producten:
die door Babette Peters tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;
die duidelijk persoonlijk van aard zijn.

Artikel 7 – Levering
1 Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding. Wordt de leveringstermijn met meer dan 2 weken overschreden dan kan de klant de overeenkomst zonder kosten ontbinden.

Artikel 8 – Betaling
1 Voor alle producten dient betaling te geschieden voorafgaand aan verzending.
2 Voor producten die op specificatie van de klant gemaakt worden of die duidelijk persoonlijk van aard zijn, dient een aanbetaling te geschieden voordat de productie van het product aanvangt.
3 In geval van wanbetaling van de klant heeft Babette Peters behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 9 – Klachtenregeling en garantie
1 De garantietermijn van de door Babette Peters geleverde producten is 2 jaar na aflevering.
2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Babette Peters Klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.
3 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Babette Peters, zal Babette Peters naar haar keuze de geleverde producten kosteloos vervangen óf repareren. Alle daarmee verband houdende kosten zijn dan voor rekening van Babette Peters.
4 De garantie geldt niet indien de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld. De garantie dekt ook geen normale slijtage.

Artikel 10 – Geschillen en aansprakelijkheid
1 Op overeenkomsten tussen Babette Peters en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de klant woonachtig is in het buitenland.
2 De aansprakelijkheid van Babette Peters is ten alle tijden gelimiteerd tot maximaal de verkoopprijs van het product.
Babette Peters is nooit aansprakelijk voor gevolgschade van welke aard dan ook, direct of indirect, aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen.
3 Babette Peters heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door je dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Babette Peters gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
4 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Babette Peters kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11 – Privacy
Alle persoonsgegevens die door jou worden verstrekt via de website en mail, worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en je te informeren over Babette Peters en haar producten, en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.

Wil je een kijkje achter de schermen èn als eerste de nieuwste accessoires zien?

JA, DAT WIL IK

Nee, bedankt